מדיניות עיבוד נתונים אישיים
1. מבוא
תודה על בחירתך לבקר באתר זקן סגול. (להלן "האתר") העוסק בשיווק ובמכירה של מוצרי אופנה ומופעל ומנוהל על ידי חברת זקן סגול – בגדים ואביזרים מיוחדים זוהרים בחושך. – www.purplebeard.co.il

בנוסף, מספק האתר מידע ותוכן הקשורים במישרין או בעקיפין למוצרים הנמכרים. "המשתמש" כפי שהוא מוגדר בתקנון זה הוא/יא כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות שהאתר מספק ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה
תנאי שימוש אלה מגדירים את אופן השימוש באתר למטרות רכישה ולמטרת עיון בתוכן האתר. המשתמש יבצע באמצעות האתר הזמנה של מוצרי אופנה מחברת זקן סגול. הזמנה זו תהיה כפופה לתנאים המפורטים בתנאי השימוש שלהלן. חברת זקן סגול. תספק למשתמש את המוצרים שהזמין, בתנאי שהמוצר שהוזמן מצוי במלאי שבידי חברת זקן סגול. וכן בתנאי שהמשתמש עמד באחד מתנאי התשלום המפורטים בהמשך.

חברת זקן סגול שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד

2. הגבלת אחריות
אספקת מוצרים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וחברת זקן סגול אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
חברת זקן סגול אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, מוצר, דעה ועמדה המוצגים באתר זקן סגול ובאתרים המקושרים אליו נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה, חברת זקן סגול לא תהיה אחראית לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים באתר.
באם המידע ו/או המוצרים הזמינים ב זקן סגול. יכילו טעויות, לחברת זקן סגול לא תהיה אחריות לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע ו/או כתוצאה מאי-יכולת לעשות בהם שימוש.
חברת זקן סגול אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי הנובע מהשימוש במוצרים הנמכרים באתר.. (פרט לאלה המיוצרים או מיובאים ע"י חברת זקן סגול ) ו/או בכל מידע ותכנים המופיעים באתר.
המשתמש מסכים שלא תהיה לו כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי חברת זקן סגול. בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיבצע באתרים שפנה אליהם באמצעות הקישורים מאתר זקן סגול – www.purplebeard.co.il

חברת זקן סגול אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי חברת זקן סגול או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל חברת זקן סגול מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את חברת זקן סגול

3. הרכישה באתר
המשתמש יבחר את המוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש ויוסיף אותם ל"סל הקניות", לאחר שיסיים המשתמש לבחור את המוצרים ישלים את הליך הרכישה במעבר ל"קופה".
המשתמש יידרש להקליד מספר פרטים כפי שיופיע בטופס התשלום. הקשת הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, כאשר מילוי פרטים אלו מחייב את המשתמש בביצוע העסקה.
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
המשתמש יבצע את התשלום באחת מהדרכים הבאות:

1. כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה
(אפשרי לרוכשים מתחומי מדינת ישראל בלבד)

2. ביצוע חיוב דרך חשבון Paypal.
השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה ע"י חברת האשראי או ע"י Paypal ובכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי במחסני חברת זקן סגול בעת השלמת הליך המכירה. הפרטים, כפי שהוזנו בדף ההרשמה, וכן רישום העסקה במחשבי חברת זקן סגול יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי או ע"י Paypal יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במידה ולא פעל המשתמש להסדרת תשלום העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תראה חברת זקן סגול את העסקה כמבוטלת.
בכל מקרה, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.

4. ביטול עסקה

ככלל רשאי המשתמש לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, כאשר הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות אל חברת זקן סגול
במקרה של ביטול העסקה יחויב המשתמש בדמי המשלוח לשני הכיוונים.
במידה וסופק המוצר למשתמש על פי אופן האספקה שסוכם ברכישה, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום, בתנאי שתוך תקופה זו ישיב את המוצר למחסני חברת זקן סגול ללא פגם, ללא נזק וכשלא נעשה בו שימוש ועל חשבונו. המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
חברת זקן סגול תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
1. במקרה ותקלה טכנית מנעה שימוש תקין באתר  וגרמה לשיבוש בהזמנה
2. נפלה טעות באתר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
3. במקרה ותקלה גרמה לשיבוש בתקשורת ברשת התשלומים של כרטיסי האשראי בישראל אם ע"י שב"א, חברות האשראי או כל גורם אחר אשר מנעה מחברת זקן סגול לבצע חיוב תקין של כרטיס האשראי בגין הרכישה.
4. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
5. במידה והרכישה בוצעה כנגד הנהלים התקינים של חברת זקן סגול
הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
במידה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית חברת זקן סגול לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
החזר כספי יעשה באותו אופן בו שילם המשתמש.

5. אספקה
חברת זקן סגול תפעל כדי לספק את המוצר, לכתובת שציין המשתמש בעת ההזמנה, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי או דרך Paypal.
חברת זקן סגול לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
1. כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים
3. כל סיבה שאינן בשליטת חברת זקן סגול

באזורים המוגבלים לגישת חברת השליחויות, חברת זקן סגול תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמשים במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש

6.דמי משלוח
דמי המשלוח ישולמו ע"י המשתמש במעמד הרכישה. יובהר כי דמי המשלוח בהם מחויב המשתמש כוללים בין היתר את עלות הטיפול ואריזת המוצר. במידה והוזמנו מספר מוצרים בהזמנה אחת, יחויב המשתמש בדמי משלוח עבור מוצר בודד.
7. שירות לקוחות
ניתן לפנות אל חברת זקן סגול הן בטופס מקוון או באימייל, בכל עת ובכל עניין, נציגי חברת זקן סגול יעמדו לרשות המשתמשים באימייל או בטלפון.
במקרים מורכבים מומלץ להפנות פניה מקוונת בתוספת מספר טלפון ונציג חברת זקן סגול ייצרו קשר טלפוני עם המשתמש בהקדם.
8. זכויות יוצרים וקניין רוחני
ספקים המוכרים את מוצריהם באתר זקן סגול הם בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל הנוגע למוצרים הנמכרים בשמם באתר.
למשתמש ו/או לכל מבקר אחר באת זקן סגול – https://purplebeard.co.il לא תהיה כל טענה כנגד חברת זקן סגול בגין שימוש לא מאושר שעשו מי מספקיה בקניין רוחני שאינו שייך להם ו/או שאין להם הזכות להשתמש בו בכל דרך שהיא.
חברת זקן סגול לא תישא בכל אחריות לפגיעה בזכויות יוצרים שנעשתה ע"י מי מהספקים שמוצריהם נמכרים באתרו, ולא תהיה אחראית בדין לכל נזק כספי אשר נגרם או עשוי להיגרם לגורם כלשהו מהפרת זכויות היוצרים השייכים לו ע"י מי מספקי חברת זקן סגול.
המשתמש או כל גורם אחר רשאים לפנות לחברת זקן סגול בבקשה שמוצר מסוים יורד מאתר זקן סגול במקרה שקיים חשש להפרת זכויות היוצרים השייכים למשתמש ו/או לכל גורם אחר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מחברת זקן סגול.

עד 30% הנחה על פריטים נבחרים באתר - משלוח בחינם בקניה מעל 200 ש"ח - אנחנו כאן גם בצ'ט